News & Activities

Post : 16 Dec 2019

วันสถาปนาครบรอบ 47 ปี ในการพัฒนาและรักษามาตรฐานการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ผู้บริหารและคณะทำงานร่วมแสดงความยินดีกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสฉลองวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี ในการพัฒนาและรักษามาตรฐานการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม


Back to Top